Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem) znajdującego się na stronie internetowej ad21.pl (zwanej dalej Stroną internetową) określa prawa i obowiązki Stron w zakresie korzystania i świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zasady składania zamówień na usługi dostępne na stronie internetowej megapage.pl, uruchomienia zamówionych usług Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny utrzymania usługi, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 1. Właścicielem Sklepu (zwanym dalej Sprzedawcą) jest Ad21 Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu (adres: ul. Sikorskiego 38G/1, 86-300 Grudziądz), REGON: 369278465, NIP: 8762472291, wpisaną do Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000714573.
 1. Za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług (zwanych dalej Usługami), których prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne w myśl przepisów prawa polskiego.
 1. Sprzedaż Usług, o których mowa w ust. 3 prowadzona jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej Sklepu oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep wymaga, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 8 poniżej, zastosowania przez system informatyczny Kupującego przeglądarek internetowych Firefox 19.x, Chrome 25.x MSIE 9.x MSIE 8.x, Opera 12.x. Ponadto konieczne jest posiadanie przez Kupującego czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 1. W związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu lub korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści mogących wprowadzać w błąd, obraźliwych oraz mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 1. Klientem sklepu może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka, organizacja, instytucja lub inna osoba reprezentująca dowolną formę działalności gospodarczej lub osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

 

§ 2. Zawarcie umowy sprzedaży usługi

 

 1. Informacje o Usługach zamieszczone na Stronie internetowej, a w szczególności ich opisy, właściwości oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 i nast. Kodeksu cywilnego.
 1. Sprzedawca, w szczególności, zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany oferty Sklepu,
 • zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie Sklepu,
 • przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 1. W celu przeglądania oferty Sklepu oraz dokonania wyboru Usług nie jest wymagana rejestracja na Stronie internetowej Sklepu.
 1. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Kupujący akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta

 

§ 3. Składanie zamówień

 

 1. W celu skutecznego złożenia zamówienia Usługi, Kupujący zobowiązany jest prawidłowo złożyć zamówienie, w mailu potwierdzającym, Kupujący otrzyma plik lub dostęp do formularza, który należy uzupełnić danymi przyszłej strony i przesłać go wraz z plikami graficznymi do Sprzedawcy, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W formularzu/pliku zgłoszeniowym Kupujący zobowiązany jest podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, a w szczególności NIP, e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz dane do faktury. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego należy rozumieć wypełnienie wszystkich jego rubryk oraz podanie danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.
 1. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.
 1. W terminie 24 godzin od złożenia przez Kupującego zamówienia, Sprzedawca potwierdzi Kupującemu za pomocą poczty elektronicznej fakt otrzymania zamówienia, przy czym potwierdzenie to nie stanowi potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, tym samym w momencie potwierdzenia Kupującemu faktu otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po weryfikacji Sprzedawcy, jeżeli w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia Kupującemu przez Sprzedawcę faktu otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Sprzedawca nie poinformował Kupującego za pomocą poczty elektronicznej o braku możliwości uruchomienia Usługi lub innej przeszkodzie uniemożliwiającej realizację zamówienia.
 1. Do zawarcia umowy sprzedaży Usługi wskazanej w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
 1. W przypadku, gdy usługa została zamówiona lecz formularz zamówienia nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, a także w sytuacji, gdy realizacja zamówienia stała się z jakiegoś powodu niemożliwa Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia i zwrotu pieniędzy.

 

§ 4. Cena

 

 1. Ceny Usług podane na Stronie internetowej Sklepu i mają charakter wiążący od chwili przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
 1. Wszystkie ceny Towarów, znajdujące się na Stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich. Sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT, w związku z tym do ceny nie będzie doliczony taki podatek.

 

§ 5. Realizacja usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 

 1. Usługa polega na opiece technicznej nad stroną internetową kupującego, w zakresie wymienionym tutaj: https://ad21.pl/opieka-techniczna

 

§ 6. Sposób realizacji Usługi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 1. Nie realizujemy zamówień poza terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 

§ 7. Formy płatności

 

 1. Płatność za zakupioną Usługę można dokonać za pośrednictwem systemu płatności natychmiastowych Tpay

 

§ 8. Bezpieczeństwo transakcji

 

 1. Płatność natychmiastowa jest bezpieczna dzięki specjalizującej się w tym zakresie firmie Tpay. System jest rozwiązaniem autorskim, w którym szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo i poufność danych powierzanych przez Kupującego.

 

§ 9. Odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 287) jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Zaś kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 1. Sprzedawca nie potrąci kwoty wyższej niż 112,30 zł
 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 powyżej może zostać zrealizowane przez Kupującego w ciągu 14 dni od zakupu usługi poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną na adres mailowy:
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu (Konsumentowi) w odniesieniu do umów:
 •     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 •     dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Po otrzymaniu oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, w przypadku skutecznego odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, zwrot wszystkich kwot uiszczonych przez Kupującego z tytułu umowy sprzedaży następuje w sposób podany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży, niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. W przypadku nie wskazania przez Kupującego sposobu zwrotu kwoty, Sprzedawca dokona zwrotu kwoty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący.
 1. W przypadku nieskutecznego odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość (oświadczenie złożone po upływie terminu lub naruszające inne postanowienia niniejszego regulaminu), usługa jest utrzymywana do czasu wykupionego abonamentu.

 

§ 10. Postępowanie reklamacyjne w razie niezgodności Usługi z umową

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność Usługi z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27-07-2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Usługi z umową sprzedaży można składać w formie pisemnej.
 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie terminu zauważenia wady, dane Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji.
 1. Pismo reklamacji należy przesłać na następujący adres poczty elektroczninej:
 1. W siedzibie Sprzedawcy nie dokonuje się zwrotów pieniężnych.
 1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z dnia 5 września 2002 r.) Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od daty doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.
 1. Sprzedawca informuje, iż nie dokonuje wymiany Usługi na inną Usługę z oferty.
 1. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca kieruje na adres Konsumenta podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia, o ile co innego nie wynika z treści reklamacji.